Công đoàn GTVT Việt Nam chỉ đạo chăm lo đời sống cán bộ CNVCLĐ trong mùa dịch Covid - 19

Ngày đăng: 02:31:20 - 29/ 05 /2020

Thực hiện các Chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chỉ thị của Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải ngày 13/3/2020 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19; Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam và thư ngỏ của Bộ trưởng Bộ GTVT kêu gọi hưởng ứng cuộc vận động toàn dân ủng hộ phòng chống dịch Covid 19. Ngày 24/3/2020, Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam có văn bản số 146/CĐN chỉ đạo các công đoàn trực thuộc chăm lo đời sống cán bộ CNVCLĐ trong mùa dịch. Sau đây là toàn văn văn bản số 146/CĐN về việc chăm lo đời sống cán bộ, CNVCLĐ trong mùa dịch Covid - 19
 
Kính gửi: Các Công đoàn cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc


 
Cuộc chiến phòng, chống dịch Covid - 19 ở nước ta đã bước vào giai đoạn 3, tình hình dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp, khó lường, ngày càng lan rộng, bùng phát đã ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực hoạt động của ngành Giao thông vận tải, đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt là đời sống, sức khỏe của đoàn viên, người lao động nhất là ở các lĩnh vực như: Hàng không, đường bộ, dịch vụ, du lịch v.v.
Thực hiện các Chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chỉ thị của Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải ngày 13/3/2020 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 và thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, ứng phó dịch Covid -19  trong tình hình mới; Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tích cực tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid -19 và Thư ngỏ của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải kêu gọi hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân ủng hộ phòng chống dịch Covid-19” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Nhằm thiết thực chăm lo cho đoàn viên công đoàn và người lao động trong tình hình hiện nay, Ban Thường vụ Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam yêu cầu các công đoàn trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:
1. Phối hợp với cơ quan chuyên môn phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, công nhân, viên chức, lao động trong công tác phòng, chống dịch bệnh và đưa ra các giải pháp phòng chống dịch bệnh thiết thực, hiệu quả trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của mình.
2. Phối hợp với cơ quan chuyên môn tìm giải pháp trong công tác, sản xuất, kinh doanh, sắp xếp, bố trí lao động; xây dựng phương án tài chính cụ thể, chăm lo việc làm, bảo đảm đời sống thu nhập cho người lao động trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid - 19.
3. Động viên tinh thần cán bộ, công nhân, viên chức, lao động  bình tĩnh, tin tưởng vào công tác phòng chống dịch của Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng; tuân thủ các khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh. Đoàn kết thống nhất, chia sẻ khó khăn và hợp tác với chuyên môn, cùng nhau khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020.
4. Theo dõi, nắm bắt, hỗ trợ kịp thời đến người lao động có hoàn cảnh khó khăn; trường hợp đặc biệt khó khăn, đề nghị về Quỹ Xã hội – từ thiện Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam để được hỗ trợ kịp thời.
5. Phối hợp tuyên truyền vận động tập thể, cá nhân người lao động (tùy theo điều kiện cụ thể của tập thể và cá nhân đơn vị mình cho phù hợp) ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid - 19 theo lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bằng các hình thức như: Ủng hộ trực tiếp đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, thông qua Quỹ Xã hội –từ thiện Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam hoặc ủng hộ bằng cách soạn tin nhắn: CV n gửi 1407 (Trong đó, n là số lần ủng hộ 20.000 đồng, n giới hạn từ 1 đến 100)…
Ban Thường vụ Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam yêu cầu các cấp công đoàn trực thuộc theo chức năng nhiệm vụ của mình, tích cực chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn thực hiện tốt các nội dung trên, báo cáo kịp thời về Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam (qua Ban Chính sách - Pháp luật điện thoại: 024.39341208, email: csplcdgtvt@gmail.com)./.
 

Nơi nhận
- Như trên;
- Ban Cán sự đảng Bộ GTVT (báo cáo);
- Tổng Liên đoàn Lao động VN (báo cáo);
- Bộ GTVT (phối hợp);
- Lưu: CSPL, VP CĐN
.
              TM. BAN THƯỜNG VỤ
             CHỦ TỊCH
           
                (Đã ký)


          Đỗ Nga Việt
Ban Chính sách - Pháp luật