LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN GTVT VIỆT NAM TUẦN 43

Thứ - ngày Chủ trì Thời gian Nội dung cuộc họp Địa điểm Chuẩn bị TP tham dự
Thứ 2
11/10
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch 9h00 Chủ trì họp Thường trực Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam Cơ quan CĐN   Đ/c Chánh Văn phòng
13h45 Dự Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Hội trường 2D
Bộ GTVT
   
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch 9h00 Họp Thường trực Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam Cơ quan CĐN   Đ/c Chánh Văn phòng
13h45 Dự Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Hội trường 2D
Bộ GTVT
   
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch 9h00 Họp Thường trực Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam Cơ quan CĐN   Đ/c Chánh Văn phòng
13h45 Dự Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Hội trường 2D
Bộ GTVT
   
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch 9h00 Họp Thường trực Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam Cơ quan CĐN   Đ/c Chánh Văn phòng
13h45 Dự Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Hội trường 2D
Bộ GTVT
   
Thứ 3
12/10
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch 14h00 Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ GTVT Hội trường 2D Bộ GTVT    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch 14h00 Họp báo cáo công tác chuẩn bị kiểm tra đảng bộ Cơ quan CĐN   Ban Chấp hành đảng bộ
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch 14h00 Họp báo cáo công tác chuẩn bị kiểm tra đảng bộ Cơ quan CĐN   Ban Chấp hành đảng bộ
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch 8h30 Làm việc với công ty CP Ô tô 1/5 Đông Anh, Hà Nội   Ban Chính sách – Pháp luật
14h00 Họp báo cáo công tác chuẩn bị kiểm tra đảng bộ Cơ quan CĐN   Ban Chấp hành đảng bộ
Thứ 4
13/10
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch 9h00 Chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam các đơn trị chuyên môn trực thuộc Các đơn vị    
16h00 Họp Ban Cán sự đảng Bộ GTVT Hội trường D Bộ GTVT    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch 8h00 Họp Ban Chấp hành Đảng ủy Bô GTVT Bộ GTVT    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch 9h00 Chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam các đơn trị chuyên môn trực thuộc Các đơn vị    
Thứ 5
14/10
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Thứ 6
15/10
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch 8h30 Dự họp Ban Chỉ đạo xây dựng chiến lược đối ngoại của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới Trụ sở Tổng Liên đoàn LĐVN    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Thứ 7
16/10
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch 14h00 Dự buổi làm việc giữa Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam với Thủ tướng Chính phủ Phòng họp Chính phủ
Số 1 Hoàng Hoa Thám
   
Chủ nhật
17/10