Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam tổ chức học tập và triển khai Nghị quyết TW 11 khóa XII của Đảng

Ngày đăng: 05:34:58 - 16/ 01 /2020

Sáng ngày 14/11/2019, tại Hà Nội, Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam tổ chức học tập và triển khai Nghị quyết TW 11 khóa XII của Đảng.
Đến dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam, Ủy viên BTV Đảng ủy Bộ GTVT, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam, các đồng chí trong BCH Đảng ủy Cơ quan và toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại đảng ủy Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam.
Đồng chí Lê Ngọc Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam thông báo kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 11 và triển khai Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 về triển khai một số nội dung của Chỉ thị 35-CT/TW; Kế hoạch số 51-KH/ĐU của Đảng ủy Cơ quan Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam về tổ chức Đại hội Đảng bộ Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ 18.Đ/c Đỗ Nga Việt, Ủy viên BCS Đảng Bộ GTVT, Chủ tịch Công đoàn GTVT
Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam
triển khai  Nghị quyết TW 11 khóa XII của Đảng 

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam, Ủy viên BTV Đảng ủy Bộ GTVT, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam triển khai một số nội dung tại Nghị quyết TW 11 khóa XII của Đảng đến toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại đảng ủy Cơ quan công đoàn GTVT Việt Nam về Dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021- 2030)… và triển khai một số văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, một số nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ cuối năm 2019. Tại Hội nghị, các đảng viên tham gia thảo luận, trao đổi về việc triển khai nghị quyết tại đơn vị.
 
Tin, ảnh: Thanh Thọ - Ban Tuyên giáo