Rà soát, quản lý, thực hiện cách ly trường hợp đi đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Ngày đăng: 01:19:49 - 03/ 08 /2020

Nhằm rà soát, quản lý, thực hiện cách ly trường hợp đi đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Nữ công Công đoàn GTVT Việt Nam xin đăng tải toàn Văn bản chỉ đạo số 7442/BGTVT-CYT ngày 30/7/2020 của Bộ GTVT; Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội số 01/TB-BCĐ ngày 30/7/2020 về công tác phòng, chống dịch Covid-19.