Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển

Ngày đăng: 04:36:13 - 07/ 07 /2020

Từ ngày 2 - 3/7, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển” và chủ đề “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tiêu biểu; phát huy truyển thống đơn vị Anh hùng; lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; nâng cao đời sống vất chất tinh thần của người lao động; phát triển nhanh và bền vững, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; phấn đấu đến năm 2023, Tổng công ty đạt danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới lần thứ 2”
Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Đông, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT; Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Đồng chí Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam; Đồng chí Khuất Việt Hùng, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia; Đồng chí Phạm Công Bổng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ; cùng 185 đại biểu, đại diện cho hơn 1.600 đảng viên của Tổng công ty tham dự Đại hội.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo chính trị tại Đại hôi, đồng chí Đoàn Hữu Gia, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cho biết: Năm năm qua, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty và các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty nhiệm kỳ 2015- 2020 đề ra.
Cụ thể, năng lực của toàn hệ thống trong dây chuyền cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay đã đáp ứng điều hành trên 1,5 triệu lần chuyến/năm và đã đạt tiêu chí 100% các chuyến bay trong vùng trời trách nhiệm được điều hành an toàn. Bộ chỉ số an toàn luôn luôn được kiểm soát ở mức thấp hơn mức được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp nhận; giảm 6,07% hàng năm giá trị thực hiện Bộ chỉ số an toàn. Đảm bảo độ tin cậy, tính sẵn sàng, mức độ dự phòng và an toàn khai thác ở mức cao đối với toàn bộ hệ thống kỹ thuật, trang thiết bị.
“Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn; thực hiện tốt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, tài chính giai đoạn 2015- 2020; Tích cực tập trung tái cơ cấu doanh nghiệp và tích cực đổi mới công nghệ, đạt nhiều thành tích trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới, trong phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đồng thời nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ”, đồng chí Đoàn Hữu Gia nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ban Thường vụ VATM đã tích cực bồi dưỡng, đào tạo trình độ về mọi mặt cho cán bộ và người lao động, các chỉ tiêu phát triển nguồn nhân lực có chất lượng đều đã vượt mức đề ra; triển khai và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quản lý tốt tiền vốn, tài sản, đảm bảo tốt quyền lợi của người lao động đúng theo tiêu chí 100% người lao động trong Tổng Công ty có việc làm ổn định và thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước.
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, tính từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019, sản lượng điều hành bay đạt 4.044.153 lần/chuyến, vượt mức 22,04% so với mục tiêu đề ra; Tổng thu đạt 25.965 tỷ đồng, vượt mức 21,07% so với mục tiêu đề ra; Tổng doanh thu đạt 16.670 tỷ đồng, vượt mức 58,76% so với mục tiêu đề ra.
Cũng trong nhiệm kỳ 2015- 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tích cực tổ chức thực hiện tốt mục tiêu Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ VII đề ra và đã hoàn thành xuất sắc vượt mức các chỉ tiêu. Trong đó, 100% các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng chuẩn mực và xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Các đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở trực thuộc đều tổ chức xây dựng và thực hiện tốt Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, của Ủy ban Kiểm tra; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát có chất lượng...
Ngoài ra, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 532 đảng viên (tăng 7,67% so với nhiệm kỳ 2010- 2015, vượt 2,67% so với chỉ tiêu Đại hội VII Đảng bộ Tổng Công ty đề ra).
Về mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Đoàn Hữu Gia cho biết: Đảng bộ Tổng công ty sẽ “Tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay theo các tiêu chí an toàn, chuyên nghiệp và hiệu quả; đẩy mạnh nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực bài bản, chất lượng cao; tập trung nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả kinh doanh; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động; phát triển nhanh và bền vững, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; phấn đấu đến năm 2023, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam đạt danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới lần 2”.
Đảng bộ Tổng công ty sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác cung ứng dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, đặc biệt chú trọng công tác điều hành bay, công tác đảm bảo an toàn và bảo đảm kỹ thuật; tiếp tục tích cực chỉ đạo đổi mới căn bản và toàn diện công tác kế hoạch, đầu tư xây dựng và công tác tài chính. Tăng cường lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ, lao động; huấn luyện, đào tạo phát triển nguồn nhân lực; coi trọng đảm bảo chế độ cho người lao động.
“Thường xuyên quan tâm lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; công tác thi đua; quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội; Tiếp tục đổi mới công tác tư tưởng, lý luận kể cả về nội dung, hình thức, phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy đảng. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan, đơn vị...”, Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty nhấn mạnh.
 

Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ,
Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông phát biểu tại Đại hội
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT nhấn mạnh: Đảng bộ VATM là một Đảng bộ lớn trực thuộc Đảng bộ Bộ GTVT, gồm 18 đảng bộ, chi bộ trực thuộc với trên 16.000 đảng viên, có vị trí quan trọng trong lĩnh vực hàng không và ngành GTVT. Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển đã có những đóng góp to lớn về công tác xây dựng Đảng của Đảng Bộ GTVT và công tác phát triển vững mạnh của ngành GTVT.
“Trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm lãn đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ GTVT, sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan chức năng, sự cố gắng nỗ lực của tập thể cấp ủy, của toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Tổng công ty đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng. Đảng bộ đã phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo vượt qua nhiều khó khăn, thách thức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chỉ đạo của cấp trên”, đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh và ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ Tổng công ty đã đạt được.
Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy, các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Tông công ty đã nêu cao vai trò lãnh đạo trong toàn Đảng bộ, Tổng công ty đã đạt được những kết quả toàn diện thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hoàn thành vượt tất cả các chỉ tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ; nâng cao đáng kể được nguồn lực, vị thế điều hành bay của VN với việc tổ chức vùng trời mới; quản trị doanh nghiệp được Tổng công ty chú trọng, kiện toàn; đào tạo phát triển nguồn nhân lực được chú trọng và tổ chức thực hiện tốt....
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông đề nghị Đảng bộ Tổng công ty cần tập trung ổn định vững vàng về tư tưởng chính trị, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, của Ban Cán sự đảng, Bộ GTVT và Đảng ủy Bộ GTVT. Quán triệt triển khai, học tập và tổ chức thực hiện nghiêm, kịp thời chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của cấp ủy cấp trên nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tăng cường công tác quản lý đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.
“Coi trọng công tác cải cách hành chính trong Đảng, phát huy năng lực, sở trường của cán bộ, đảng viên; khuyến khích cán bộ đảng viên đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lời ích chung của Tổng công ty; phối hợp chặt chẽ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng bộ, xây dựng doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể trong sạch vững mạnh toàn diện, quan tâm chăm lo đời sống, thu nhập cho cán bộ, đảng viên và người lao động.”, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông cũng đề nghị Đảng bộ VATM cũng cần tham gia tích cực vào công tác nghiên cứu, lập quy hoạch phát triển lĩnh vực hàng không giai đoạn 2030, tầm nhìn 2050; tham gia xây dựng cơ chế, chính sách trong quản lý đầu tư, xã hội hoá khai thác kết cấu hạ tầng hàng không, đề xuất xây dựng các cơ chế của ngành nói chung, cơ chế tài chính, phí, giá cụ thể trong quản lý bay nói riêng…
Trong chương trình làm việc chiều ngày 02/7, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, đóng góp vào dự thảo báo cáo trình đại hội Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Các ý kiến tham luận tập trung bàn về các giải pháp nhằm nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng và hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong nhiệm kỳ tới.
Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 23 đồng chí; lấy Phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Đảng ủy khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay VN gồm 25 đại biểu chính thức.
 

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT tặng hoa chúc mừng  
Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng ngày 03/7, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty. Tại phiên họp này, đồng chí Phạm Việt Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư đảng ủy.
Ban TGNC (Nguồn: mt.gov.vn)