Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức năm 2022

Ngày đăng: 04:14:44 - 27/ 01 /2022

Ngày 26/1/ 2022, tại Hà Nội, Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam đã tổ chức Hội nghị CBCC năm 2022.
Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam,Thủ trưởng cơ quan; đồng chí Phạm Hoài Phương, Phó chủ tịch Công đoàn Ngành, Chủ tịch công đoàn Cơ quan Công đoàn Ngành; các đồng chí Phó chủ tịch Công đoàn Ngành và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động đang công tác tại Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam.
 


Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam,Thủ trưởng cơ quan phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Hội nghị đã được nghe và thảo luận báo cáo kết quả công tác năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam năm 2021; các ý kiến tham gia đóng góp với hoạt động của Cơ quan Công đoàn Ngành trong thời gian tới, Trả lời giải đáp các ý kiến thắc mắc của đồng chí Đỗ Nga Việt, Uỷ viên Ban Cán sự đảng Bộ GTVT, UV BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch GTVT Việt Nam, Thủ trưởng Cơ quan. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến tham gia, hội nghị thống nhất đưa ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 như sau:
1. Công tác nghiên cứu, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong ngành của các ban
Chỉ đạo, đôn đốc các cấp công đoàn trực thuộc thực hiện tốt Chỉ thị liên tịch số 09/CTLT-BGTVT-CĐGTVTVN về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ GTVT và Hội nghị người lao động ở các doanh nghiệp trong ngành GTVT; Chỉ thị liên tịch số 10/CTLT-BGTVT-CĐGTVTVN về việc chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.
Phối hợp với chuyên môn đồng cấp tập trung quan tâm, chăm lo thiết thực đến đời sống CNVCLĐ, tham gia giải quyết kịp thời các chế độ chính sách về tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN... cho người lao động. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác ATVSLĐ, PCCN, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và việc thực hiện các chế độ chính sách, hỗ trợ đối vớiđoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.
Tập trung tuyên truyền, phổ biến kịp thời những chủ trương, đường lối củaĐảng, chính sách pháp luật mới của Nhà nước, Bộ luật Lao động năm 2019...Chỉ đạo các công đoàn trực thuộc thực hiện tốt Chương trình hành động số 613/KH-CĐN ngày 08/12/2021 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
          Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục triển khai các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ mà trọng tâm là phong trào thi đua “Ngành GTVT đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Bộ GTVT phát động và phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”… Tổ chức Hội nghị biểu dương CNLĐ xuất sắc tiêu biểu ngành GTVT năm 2021.
Xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn GTVT Việt Nam. Tổ chức tốt Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2021, Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và các hội nghị chuyên đề khác.Thực hiện công tác phát triển đoàn viên và công đoàn cơ sở; tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức công đoàn cho phù hợp với tình hình thực tế và bổ sung, quy hoạch, kiện toàn đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp.
          Chỉ đạo và đôn đốc các cấp công đoàn thực hiện đúng các quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn GTVT Việt Nam về công tác tài chính công đoàn. Quyết toán tài chính công đoàn năm 2021 và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2022 cho các công đoàn trực thuộc. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tài chính công đoàn, phục vụ tốt các hoạt động của tổ chức công đoàn.
          Tổ chức kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tài chính công đoàn theo kế hoạch năm 2022; thực hiện tốt công tác tư vấn pháp luật nói chung và pháp luật lao động nói riêng cho CNVCLĐ trong ngành, kịp thời giải quyết và tham gia giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, người lao động theo đúng quy định của pháp luật.
Đôn đốc, vận động các đơn vị trong và ngoài ngành quyên góp ủng hộ Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam, chủ động hỗ trợ kịp thời đối với CNVCLĐ, cựu TNXP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn”, “Nhà tình nghĩa”, các hoạt động hỗ trợ CNVCLĐ, các đơn vị trong ngành bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19.

 


Hội nghị giơ tay biểu quyết thông qua Nghị quyết
 
2. Công tác kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn của các Ban
Tổ chức các đoàn công tác nắm tình hình CNVCLĐ, tình hình sản xuất kinh doanh và hoạt động công đoàn tại các đơn vị. Quan tâm kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động: tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN, công tác ATVSLĐ, PCCN…
Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ kiểm tra việc thực hiện điều lệ Công đoàn Việt Nam và tài chính công đoàn theo chương trình kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Công đoàn ngành năm 2022.
Tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ giải quyết, tham gia giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo của CNLĐ.
3. Công tác chỉ đạo của Thường trực Ban Thường vụ và mối quan hệ công tác của các ban
Duy trì giao ban Cơ quan hàng tháng để giải quyết những vấn đề thực hiện nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2022. Thực hiện công khai trong công tác tổ chức, cán bộ, thi đua khen thưởng, công khai, minh bạch tài chính theo quy định.
Đổi mới công tác điều hành, bảo đảm kỷ cương, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Thường trực Ban Thường vụ. Mỗi cán bộ công chức trong cơ quan phải tự nâng cao trách nhiệm chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao, phấn đấu đạt hiệu quả cao nhất.
Tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các thành viên trong Ban, giữa các Ban trong cơ quan, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chung của cơ quan hàng tháng, quý và cả năm.
4. Công tác chăm lo đời sống CBCNV cơ quan và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở
Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan phối hợp với Thủ trưởng Cơ quan vận dụng các chế độ chính sách, đảm bảo ổn định và cải thiện đời sống CBCNVCơ quan trong năm 2022.  
Thực hiện tốt các nội quy, quy chế cơ quan, văn hoá công sở, góp phần nâng cao hiệu quả công tác của các bộ phận, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.
Hội nghị đề nghị cán bộ, công chức, lao động Cơ quan khắc phục mọi khó khăn, hăng hái thi đua trong công tác, thực hành tiết kiệm, lập thành tích chào mừng các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước, của ngành, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác của Cơ quan và Công đoàn GTVT Việt Nam năm 2021, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành.
 
Tin, ảnh: Thanh Thọ- Ban Tuyên giáo