Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới

Ngày đăng: 10:05:41 - 19/ 06 /2023

Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới; Công văn số 397-CV/BCSĐ ngày 06/6/2023 của Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW; Công đoàn GTVT Việt Nam ban hành Văn bản số 1802/CĐN ngày 19/6/2023 yêu cầu các cấp Công đoàn trực thuộc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TW và triển khai các nội dung tới cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ theo chức năng, nhiệm vụ được giao; kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị.
Một số nội dung cần triển khai thực hiện:
1. Phối hợp chuyên môn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, quán triệt, cụ thể hoá chủ trương của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vào chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm, hiệu quả; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh và công khai kết quả xử lý  cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực giao thông, không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
2. Tăng cường công tác tuyên truyên, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, thực hiện văn hóa giao thông; đa dạng hoá nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, mỗi cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu phải gương mẫu và tích cực vận động người thân, gia đình và nhân dân thực hiện nghiêm quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp, tác động vào quá trình xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của các cơ quan chức năng.
3. Các cấp Công đoàn phối hợp với chuyên môn tích cực chủ động phê phán, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật giao thông; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, kịp thời khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, vận động với giám sát, kiểm tra việc cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ thực hiện các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
Ban Tuyên giáo - Nữ công, Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam đăng tải toàn văn Công văn số 1802/CĐN ngày 19/6/2023 về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư.
TGNC