Hội nghị sơ kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa CĐ GTVT Việt Nam với Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng năm 2020

Ngày đăng: 05:03:56 - 04/ 12 /2020

Ngày 03/12, Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Công đoàn GTVT Việt Nam với Liên đoàn lao động thành phố Hải Phòng năm 2020.
Đến dự có các đồng chí Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam;  đồng chí Tống Văn Băng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng cùng các đồng chí Phó chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam, các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban Công đoàn GTVT Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng.
 


Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam, Đỗ Nga Việt phát biểu tại Hội nghị
 
Sau 2 năm thực hiện Chương trình số 540/CTPH-CĐGTVTVN-LĐLĐHP về việc phối hợp giữa Công đoàn GTVT Việt Nam và Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng giai đoạn 2019 – 2023, đã thực hiện được một số nội dung trong công tác phối hợp như sau:
1. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục trong CNVCLĐ.
-Thực hiện công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy bộ GTVT, Thành ủy thành phố Hải Phòng, chính quyền địa phương về phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục, an ninh quốc phòng, đặc biệt là về Đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng, Đảng bộ Bộ GTVT nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến từng cơ sở, đoàn viên và người lao động.
- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống của ngành GTVT và chiến lược phát triển của ngành trong thời gian tới; tuyên truyền về chế độ, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Nhà nước, của thành phố Hải Phòng đối với người lao động cùng ngành, nghề trên địa bàn.
- Phối hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền, phổ biến Pháp luật về giao thông và triển khai thực hiện Chương trình số 363/CTPH-TLĐ-UBATGTQG ngày 19/3/2019 giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân, viên chức, lao động và đoàn viên công đoàn tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2019 - 2024.
2. Thực hiện chế độ, chính sách lao động ngành nghề và các hoạt động xã hội từ thiện
- Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Công đoàn các cấp thuộc ngành GTVT đóng trên địa bàn thành phố Hải Phòng thực hiện các chế độ, chính sách lao động ngành nghề đối với CNVCLĐ; đảm bảo các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ.
- Tổ chức, vận động CNVCLĐ hưởng ứng các cuộc vận động thực hiện các chương trình xóa đỏi, giảm nghèo, cứu trợ xã hội do Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Nhân dân và Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng phát động.
- Phối hợp tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” thông qua hoạt động thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ xây nhà “Mái ấm công đoàn”, “Nhà tình nghĩa” cho CNVCLĐ ngành GTVT, cựu Thanh niên xung phong, gia đình chính sách người nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố: Trong năm đã hỗ trợ tặng 01 nhà mái ấm công đoàn cho người lao động tại Công đoàn Ngành GTVT Hải Phòng.
3. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, các hội thi, hội thao, hội diễn văn nghệ.
- Chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn các cấp thuộc ngành GTVT đóng trên địa bàn thành phố Hải Phòng vận động CNVCLĐ hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua, các hội thi, hội thao, hội diễn văn nghệ Bộ GTVT, Công đoàn GTVT Việt Nam, thành phố Hải Phòng, LĐLĐ thành phố Hải Phòng phát động.
- Tiếp tục chỉ đạo công đoàn các cấp thực hiện Nghị quyết liên tịch số 02/NQLT-TLĐ-NN&PTNT ngày 24/12/2009 giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc đẩy mạnh phong trào CNVCLĐ thi đua phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2010 - 2020; phong trào “Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Nông nghiệp và phát triển giao thông nông thôn”, phong trào “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.
- Hiệp y, xác nhận thành tích cho các đơn vị trực thuộc khi đề nghị khen thưởng của tổ chức Công đoàn, Nhà nước theo quy định hiện hành.
4. Công tác phát triển đoàn viên, đào tạo tập huấn cán bộ
Đối với công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia hoạt động trong lĩnh vực GTVT trên địa bàn thành phố Hải Phòng và phối hợp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn và tập huấn kỹ năng cho mạng lưới an toàn viên trong các doanh nghiệp chưa thực hiện được nhiều và còn nhiều hạn chế.
5. Về giải quyết tranh chấp lao động, tai nạn lao động.
- Tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của đoàn viên và CNVCLĐ theo quy định của pháp luật: Trong năm đã phối hợp giải quyết 01 đơn thư khiếu nại, tố cáo của đoàn viên tại Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn TCT Xây dựng đường thủy và
- Phối hợp, tham gia giải quyết tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể và đình công theo quy định của Pháp luật: Chia sẻ thông tin, phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn Cục Y tế GTVT, Công đoàn Bệnh viện GTVT Hải phòng giải quyết khiếu nại, ngừng việc tập thể tại Bệnh viện GTVT Hải Phòng.
- Phối hợp, tham gia giải quyết các vụ tai nạn lao động nặng hoặc tai nạn lao động chết người tại các công đoàn trực thuộc Công đoàn GTVT Việt Nam đóng trên địa bàn.
6. Về công tác thông tin
- Công đoàn GTVT Việt Nam và Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng thường xuyên trao đổi thông tin với nhau để phục vụ cho công tác phối hợp chỉ đạo hoạt động thông qua việc hai bên đều mời và có cử đại diện tham dự các Hội nghị sơ kết 6 tháng, Hội nghị tống kết năm
- Các Ban, bộ phận mỗi bên thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin những vấn đề quan tâm như: trao đổi và cung cấp danh sách các Công đoàn cơ sở trực thuộc đóng trên địa bàn thành phố Hải Phòng để phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động văn hóa, thể thao, chăm lo đời sống việc làm và chế độ chính sách của ngư ời lao động.
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2021
1. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các chủ trương chính của thành phố, của Ngành, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác quán triệt, tuyên truyền và đưa Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng vào đời sống của cán bộ đoàn viên, người lao động một cách thiết thực và hiệu quả.
2. Công tác xây dựng tổ chức:
- Triển khai thực hiện sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại Công văn số 818/TLĐ ngày 10/8/2020 về củng cố tổ chức, hoạt động công đoàn ngành nghề, cụ thể như sau:
+ Tiếp tục phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn Công đoàn ngành GTVT Hải Phòng duy trì hoạt động có hiệu quả.
+ Đề nghị LĐLĐ Hải Phòng xem xét, tạo điều kiện để chuyển sinh hoạt Công đoàn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về trực thuộc Công đoàn GTVT Việt Nam.
- Phối hợp để vận động phát triển đoàn viên, công đoàn cơ sở doanh nghiệp lĩnh vực giao thông vận tải cho Công đoàn Ngành GTVT Hải Phòng hoặc sinh hoạt trực tiếp với Công đoàn GTVT Việt Nam (theo nguyện vọng của đơn vị).
3. Tiếp tục phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nạn tố cáo của cán bộ đoàn viên, người lao động.
4. Nghiên cứu để phối hợp trong công tác đào tạo, tập huấn cán bộ công đoàn: Trao đổi thông tin về việc mở các lớp đào tạo, tập huấn mỗi bên ở trên địa bàn thành phố Hải Phòng để có thể gửi cán bộ tham gia hoặc hỗ trợ nhau địa điểm, giảng viên …
 
Tin, ảnh: Thanh Thọ - Ban Tuyên giáo