Đảng ủy Cơ quan Công đoàn GTVT tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2022

Ngày đăng: 02:49:34 - 20/ 07 /2022

Sáng 20/7/2022, Đảng ủy Cơ quan Công đoàn GTVT tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

 


Đ/c Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT phát biểu tại Hội nghị
 
Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT; Đồng chí Phạm Hoài Phương, UVBCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, UVBCH Đảng bộ Bộ GTVT, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng ủy Bộ cùng toàn thể đảng viên các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam.  
 


Đ/c Phạm Hoài Phương, UVBCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, UVBCH Đảng bộ Bộ GTVT,
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT đánh giá cao công tác đảng tại Đảng ủy Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, những kết quả đã đạt được trong thời gian qua là kết quả đáng tự hào, thông qua Hội nghị sơ kết này, đồng chí cũng đề nghị tổ chức đảng cùng toàn thể cán bộ đảng viên nâng cao hơn nữa về nhận thức, trách nhiệm, vai trò chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới.
Hội nghị đã triển khai Quyết định số 168-QĐ/ĐU ngày 08/7/2022 của Đảng ủy Bộ GTVT về chỉ định Bí thư Đảng ủy Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Phạm Hoài Phương, UVBCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, UVBCH Đảng bộ Bộ GTVT, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam.
 
Đ/c Phạm Hoài Phương, UVBCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, UVBCH Đảng bộ Bộ GTVT, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù có nhiều khó khăn và ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; hoàn thành tốt các chỉ tiêu, tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Khối các Chi bộ Cơ quan Công đoàn Ngành thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, hướng dẫn, tổ chức, kiểm tra các nội dung hoạt động Công đoàn toàn Ngành theo phương châm hướng về cơ sở, sát cơ sở. Đã tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn GTVT Việt Nam tiếp tục thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Công đoàn GTVT Việt Nam. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Đảng ủy Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam đã chỉ đạo các bộ phận liên quan nêu cao quyết tâm, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của tổ chức công đoàn, của đơn vị và ngành năm 2022. Tập trung triển khai thực hiện tốt chủ đề: “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”.
Kế hoạch kiểm tra giám sát kịp thời theo chương trình kiểm tra giám sát của Đảng uỷ Bộ. Đảng uỷ và UBKT Đảng uỷ Cơ quan kiểm tra giám sát các tổ chức đảng trực thuộc và UBKT thực hiện công tác kiểm tra theo nhiệm vụ của mình. Vì vậy, kế hoạch kiểm tra giám sát đã được các tổ chức đảng trực thuộc triển khai và thực hiện.

 


Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam báo cáo tại Hội nghị

Một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022: Tập trung tuyên truyền, phổ biến kịp thời những Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và văn bản của cấp trên kịp thời đến CNVCLĐ; tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đa dạng hóa các giải pháp tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tổ chức công đoàn cho đoàn viên, người lao động gắn với tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền công tác ATGT trong cán bộ, CNVCLĐ.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục hoàn chỉnh các quy chế, quy định, quy trình về công tác quản lý tổ chức, cán bộ; thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.
Thực hiện tốt sinh hoạt chuyên đề nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nội dung Bài phát biểu của đồng chí Võ Văn Thưởng Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư: Rọi sáng tinh thần “Nâng cao đạo đức đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị hiện nay.
Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nguyên tắc, quy chế, quy định công tác xây dựng Đảng về tổ chức, như xây dựng tổ chức đảng, công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ, công tác đảng viên, đánh giá phân loại tổ chức đảng và đảng viên, công tác thi đua khen thưởng của Đảng…

 
Ban TGNC