Chỉ thị của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT về lãnh đạo Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày đăng: 01:36:09 - 08/ 06 /2022

Ngày 30/5/2022, Ban Cán sự đảng Bộ GTVT đã có Chỉ thị số 01-CT/BCSĐ về việc lãnh đạo Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (gọi tắt là Chi thị 13-CT/TW); tạo bước phát triển mới cho hoạt động của Công đoàn GTVT Việt Nam và phong trào công nhân, lao động trong nhiệm kỳ tới; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Ban Cản sự đảng Bộ GTVT yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ.
Cụ thể: Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vai trò của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.
Đồng thời chỉ đạo ban chấp hành công đoàn cùng cấp bám sát hướng dẫn của công đoàn cấp trên để chuẩn bị tốt nội dung đại hội, tổ chức đại hội theo đúng tiến độ yêu cầu; Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Phối hợp cấp ủy, tổ chức đảng, thị trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ chỉ đạo công đoàn các cấp chuẩn bị tốt nội dung văn kiện, công tác nhân sự phục vụ đại hội và tổ chức thành công đại hội công đoàn các cấp, hoàn thành tổ chức đại hội công đoàn các cấp đảm bảo theo tiến độ yêu cầu của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; lựa chọn hình thức tổ chức đại hội phù hợp với điều kiện, tình hình tại đơn vị và diễn biến của dịch bệnh Covid-19; Xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội, chuẩn bị tốt nội dung văn kiện, công tác nhân sự, các điều kiện để tổ chức Đại hội Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, báo cáo Ban Cán sự đảng và Tổng Liên đoàn Lao Cộng Việt Nam theo quy định.
Báo cáo trình đại hội cần đánh giá đúng thực trạng phong trào công chức, viên chức, người lao động và hoạt động công đoàn trong 5 năm qua, khẳng định kết quả đạt được, chỉ rõ khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải dựa trên dự báo sát, đúng tinh hình, bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình, kế hoạch công tác của Ban Cán sự đảng và của Bộ GTVT; Chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn các cấp trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, tạo sự đồng thuận, chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với các hoạt động của tổ chức công đoàn; phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.
Lãnh đạo công đoàn các cấp phát động các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả, có nhiều công trình, phần việc, sản phẩm chào mừng đại hội công đoàn các cấp; biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong đoàn viên, người lao động.
Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì thẩm định, trình Ban Cán sự đảng cho ý kiến về nhân sự Đại hội Công đoàn GTVT Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo quy định.
Công đoàn GTVT Việt Nam chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ban Cán sự đảng giúp Ban Cán sự đảng theo dõi việc thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc thì kịp thời phản ánh về Ban cán sự Đảng để xem xét, giải quyết.
Toàn văn Chỉ thị xem tại đây. /upload/files/CH%E1%BB%88%20TH%E1%BB%8A(1).pdf
Ban TGNC