Bộ GTVT tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng: 12:40:09 - 06/ 05 /2020

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị
Ngày 28/4/2020, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã ký ban hành Văn bản số 4050/BGTVT-VP yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và của Bộ GTVT.
Người đứng đầu cơ quan, đơn vị kịp thời tham mưu Bộ triển khai các nhiệm vụ thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch trong tình hình mới; tập trung hoàn thành có hiệu quả kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh năm 2020 của cơ quan, đơn vị mình; xây dựng phương án làm việc cho cơ quan, đơn vị một cách phù họp, đồng thời hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn cho cán bộ, nhân viên; không tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết; không để đình trệ công việc nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định pháp luật, kế hoạch và tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, nhiệm vụ cấp bách mà Bộ đang triển khai, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ hoặc có hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện.

 
Tổng hợp: Ban TGNC