Một số hình ảnh của Đoàn Đại Biểu Công Đoàn Giao Thông Vận Tải Việt Nam tại Đại đội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Một số hình ảnh của Đoàn Đại Biểu Công Đoàn Giao Thông Vận Tải Việt Nam tại Đại đội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

 

Tin Khác :