Một số hình ảnh của Đoàn Đại Biểu Công Đoàn Giao Thông Vận Tải Việt Nam tại Đại đội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Ngày đăng: 09:10:57 - 06/ 11 /2018

Một số hình ảnh của Đoàn Đại Biểu Công Đoàn Giao Thông Vận Tải Việt Nam tại Đại đội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

 

Tin Khác :