Thư chúc mừng Đại hội X Công đoàn GTVT Việt Nam của Chủ tịch Tổng liên Đoàn LĐ Việt Nam

Ngày 7/6, đồng chí Bùi Văn Cường, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã gửi thư Chúc mừng Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực Công đoàn GTVT Việt Nam và đồng chí Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam.
 
Trong Thư đồng chí Bùi Văn Cường có viết: “ Tôi mong rằng nhiệm kỳ 2018-2023, Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực Công đoàn GTVT Việt Nam là tập thể đoàn kết thống nhất, dưới sự lãnh đạo, điều hành của đồng chí Chủ tịch Đỗ Nga Việt việc triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội, Nghị quyết của cấp ủy và của Tổng Liên đoàn Lao động động Việt Nam; Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về nội dung phương thức hoạt động, chăm lo lợi ích, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động; Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn giỏi về chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ, có bản lĩnh  chính trị vững vàng, năng động, sáng tạo đưa Nghị quyết Đại hội các  cấp công đoàn vào cuộc sống; Xây dựng nguồn nhân lực công đoàn đủ  mạnh; Đẩy mạnh công tác truyền thông để tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế tổ chức Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.”
 

 
Ban Tuyên giáo đăng tải toàn bộ nội dung bức thư của đồng chí Bùi Văn Cường, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã gửi thư Chúc mừng Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực Công đoàn GTVT Việt Nam khóa X nhiệm kỳ 2018-2023.
 
BTG

 

Tin Khác :