Nghị Quyết Đại hội Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Đại hội đại biểu Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ X được long trọng tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 5 năm 2018 tại thủ đô Hà Nội, 231 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 10 vạn đoàn viên CNVCLĐ trong ngành đã về dự. Với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, Đại hội quyết nghị
 
Đại hội đại biểu Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ X được long trọng tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 5 năm 2018 tại thủ đô Hà Nội, 231 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 10 vạn đoàn viên CNVCLĐ trong ngành đã về dự.
          Đại hội đã được nghe và thảo luận Báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn tại Đại hội lần thứ X Công đoàn GTVT Việt Nam về tình hình CNVCLĐ và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ IX (2013 - 2018); mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Công đoàn ngành nhiệm kỳ IX (2018 - 2023) và các văn kiện khác của Đại hội. Tiếp thu ý kiến phát biểu và chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, Đại hội quyết nghị.Đ/c Đỗ Nga Việt, UVBCS Đảng Bộ GTVT, UVBCH TLĐ LĐ Việt Nam
Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam 

 
          I. Thông qua các Báo cáo
          1. Báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn tại Đại hội X Công đoàn GTVT Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023;
          2. Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam khóa IX tại Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023;
          3. Báo cáo tổng hợp các ý kiến tham gia các văn kiện tại Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.
          II. Đại hội thống nhất mục tiêu, các chỉ tiêu cụ thể và nhiệm vụ chủ yếu của Công đoàn GTVT Việt Nam nhiệm kỳ X (2018 - 2023)
          * Mục tiêu chung
Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn theo hướng vì đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của ngành và đất nước; hướng về cơ sở, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tham gia có hiệu quả vào công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn, tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành GTVT hiện đại, phát triển.
          * Các chỉ tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2023
a. Nhóm chỉ tiêu của tổ chức công đoàn
- Trên 90% công đoàn cơ sở các cơ quan, đơn vị sự nghiệp khu vực nhà nước, trên 70% công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đạt tiêu chuẩn công đoàn cơ sở vững mạnh.
- Trong nhiệm kỳ kết nạp mới ít nhất 5.000 đoàn viên công đoàn trong đó khu vực hành chính sự nghiệp 98% công nhân, viên chức là đoàn viên công đoàn; khu vực các doanh nghiệp 80% trở lên công nhân lao động là đoàn viên công đoàn.
- Trên 90% cán bộ công đoàn cơ sở trở lên được tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác công đoàn.
- Thu tài chính công đoàn đạt 90% trở lên so với số kinh phí và đoàn phí công đoàn phải thu theo quy định.
- Hàng năm, mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu được 01 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
b. Nhóm chỉ tiêu công đoàn tham gia thực hiện
- 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ công chức, 85% trở lên các doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động hàng năm, 98% các doanh nghiệp nhà nước và trên 85% doanh nghiệp ngoài nhà nước tham gia ký kết thỏa ước lao động tập thể.
- Tỷ lệ công nhân lao động thiếu việc làm thường xuyên thấp hơn 1,5%.
- Giảm tỷ lệ công nhân lao động chưa qua đào tạo xuống dưới 5%.
          * Các nhiệm vụ chủ yếu:
1. Thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên và người lao động, chăm lo lợi ích thiết thực của đoàn viên và người lao động
2. Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động của tổ chức công đoàn, chú trọng các hoạt động nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho đoàn viên, người lao động.
3. Đổi mới công tác tổ chức các phong trào thi đua trong CNVCLĐ
4. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh
5. Nâng cao hiệu quả chất lượng công tác nữ công, góp phần xây dựng đội ngũ nữ CNVCLĐ trong tình hình mới
6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh
7. Tăng cường quản lý tài chính, tài sản công đoàn, tạo đủ nguồn lực để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức
8. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của Công đoàn GTVT Việt Nam
III. Đại hội đã thống nhất số lượng ủy viên Ban Chấp hành khóa X là 39 đồng chí, tại Đại hội đã bầu 35 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn GTVT Việt Nam khóa X và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
IV. Đại hội giao cho Ban Chấp hành Công đoàn GTVT Việt Nam khóa X căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, tình hình thực tế và tính đặc thù của ngành cụ thể hóa thành các nghị quyết chuyên đề, chương trình cụ thể và tổ chức thực hiện có hiệu quả từng nhiệm vụ
Đại hội Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ X nhiệt liệt biểu dương những đóng góp to lớn của CNVCLĐ toàn ngành trong 5 năm qua đã kiên trì vượt qua mọi khó khăn thách thức, nỗ lực phấn đấu tạo nên những thành tựu tiến bộ quan trọng, tô thắm thêm truyền thống “Dũng cảm, thông minh, sáng tạo” của ngành. Đặc biệt là từ nhiều tháng nay, hướng về Đại hội đã có nhiều công trình, sản phẩm mới, nhiều hoạt động văn hóa thể thao thiết thực, sôi nổi chào mừng và góp phần vào sự thành công của Đại hội từ cơ sở đến ngành.Các Đại biểu biểu quyết các mục tiêu, các chỉ tiêu cụ thể và nhiệm vụ chủ yếu
của Công đoàn GTVT Việt Nam nhiệm kỳ X (2018 - 2023)

 
Đại hội kêu gọi toàn thể CNVCLĐ và đoàn viên công đoàn phát huy truyền thống trên 70 năm đi trước mở đường, đoàn kết, vững tin vượt qua mọi khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 và những năm tiếp theo. Tất cả vì việc làm, đời sống dân chủ và bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ; xây dựng đội ngũ CNVCLĐ ngành GTVT lớn mạnh về mọi mặt, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa ngành và đất nước, phấn đấu thực hiện mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
 
                                                                                                                                                 ĐẠI HỘI X
                                                         CÔNG ĐOÀN GTVT VIỆT NAM