Chi tiết văn bản

Trích Yếu: Du thao Bao cao ket qua hoat dong cong doan nam 2018 (tai lieu xin y kien BCH CDN)
Số hiệu văn bản: Số:0 Ngày ban hành: 08/01/2019
Ký hiệu VB Bo co Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Người ký: Chủ Tịch
Tệp Nội dung
bo_co_t?ng_k?t_n?m_2018_(b?n_s?a).docx
BC_UBKT_trnh_BCH-_nam_2018.doc
Chuong_trinh_KT_2019.doc
BC_tong_ket_CD_2018.docx
BC_UBKT_trinh_BCH_nam_2018.doc
Chuong_trinh_KT_20191.doc
Văn Bản Khác